Actievoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Promotionele Acties Wolky

Artikel 1. Organisatie van de actie
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deelname aan de promotionele acties Wolky BV  (hierna: Wolky), Voorveste 15 BC, 3992DC, Houten, Nederland, onder meer op haar website www.wolky.nl en wolky.de en daaraan gerelateerde websites conform de Code Promotionele Kansspelen van toepassing op promotionele kansspelen.
Naast deze algemene voorwaarden zijn de specifieke spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de specifieke spelvoorwaarden, die in aanvulling op deze algemene spelvoorwaarden van toepassing zijn. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling die is opgenomen in de specifieke spelvoorwaarden van een bepaalde Actie, heeft deze specifieke bepaling voorrang.
Artikel 2. Vereisten voor deelname
Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan een bepaalde actie. Enkel de eerste deelname zal worden geaccepteerd.
Minderjarigen mogen aan de actie deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Een minderjarige die deelneemt verklaart dat hij/zij dergelijke toestemming heeft verkregen. Wolky heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige, of misleidende gegevens, of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.
Artikel 3. Wijze van deelname
Wolky zal in redelijkheid alles in het werk stellen om winnaars per e-mail binnen een redelijke termijn na de sluitingsdatum van de Actie op de hoogte te stellen van de uitslag van de Actie. In principe worden prijswinnaars gemaild op het door hun achtergelaten adres.
Artikel 4. Prijzen
In deze Actie geeft Wolky 7 soorten prijzen weg aan in totaal 40 winnaars. Op 5 van de prijzen is de Code Promotionele Kansspelen van toepassing. Dit zijn: Wolky-Sjoelbak (wordt 5 keer weggegeven t.w.v. €120,00 incl btw). Wolky-schoenen (wordt 15 x weggegeven t.w.v. €150,00 incl btw). Bloemenabonnement (wordt 7 x weggegeven t.w.v. €80,00 incl btw. Bloemen worden 4 x bezorgd op de laatste donderdag van de maand in de maanden mei, juni, september en oktober). Overnachting bij Van der Valk met ontbijt en fietsarrangement (wordt 3 x weggegeven t.w.v. €180,00 incl btw, keuze uit locatie Drachten, Groningen-Hoogkerk of Texel-de Koog, datum in overleg, op basis van beschikbaarheid). 2 kaarten voor de Libelle Zomerweek (wordt 5 x weggegeven t.w.v. €39,90 incl btw). Naast deze prijzen wordt er ook 3 x een verzorgde trip naar Porto voor twee personen uitgereikt (inclusief Wolky fabrieksbezoek, overnachting, diner en ontbijt) en 2 x een fotoshoot met maximaal 4 vriendinnen. Beide prijzen worden uitgereikt aan deelnemers die de leukste reactie geven op de vraag waarom juist zij deze prijs zouden moeten winnen, deelnemers kunnen dus invloed uitoefenen op het al dan niet winnen van deze prijs. Er wordt geen vervangende prijs aangeboden, het is niet toegestaan een prijs over te dragen aan derden en prijzen mogen niet worden ingewisseld voor contant geld.
Wolky stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op dat moment verkeren. Wolky is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
Alle beslissingen over de identiteit van de winnaar(s) van een Actie zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Er bestaat geen mogelijkheid tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan noch kan er over de uitslag worden gecorrespondeerd met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de beoordeling van inzendingen of anderszins belast met de controle van een dergelijke Actie
Artikel 5. Persoonsgegevens
(zie ook het meest recente privacyreglement van Wolky op wolky.nl/privacyverklaring)
De persoonsgegevens van alle deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor de winactie en niet aan derden verstrekt. Uitsluitend de voornaam, achternaam en plaats van het verkooppunt waar deelnemer de envelop heeft opgehaald, worden bekend gemaakt tijdens de uitreiking. De deelnemer heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor de Wolky-nieuwsbrief, dit is niet verplicht.
Artikel 6. Algemene Spelvoorwaarden
Wolky promoot met deze actie het 40-jarig bestaan van het bedrijf. Deze actie loopt de gehele maand april 2023, in Nederland, België en Duitsland. Deelname is mogelijk middels het invullen van het formulier op de speciaal ontwikkelde actie-pagina. Om deze actie-pagina te vinden, is fysiek of digitaal ophalen van een gouden envelop nodig. Deze gouden envelop is verkrijgbaar bij Wolky-verkooppunten in Nederland en aangesloten verkooppunten in België en Duitsland.
Bij vragen, klachten en/of opmerkingen kunnen deelnemers kosteloos contact opnemen met Wolky middels het contactformulier op www.wolky.nl/contact. Dit kan gedurende de actie-maand.
De winnaars worden door Wolky willekeurig getrokken (met uitzondering van de prijzen ‘Trip naar Porto’ en ‘Fotoshoot met vriendinnen’. De winnaars van deze prijzen worden gekozen aan de hand van het antwoord van de deelnemer op de vraag waarom hij/zij deze prijs zou willen winnen). Aan het einde van de actieperiode wordt er per te winnen prijs een lijst met deelnemers geëxporteerd. Op zondag 7 mei worden de deelnemers door middel van een digitale loting bekend gemaakt.. De winnende deelnemers krijgen de uitslag per mail op het door hun opgegeven e-mailadres. De uitslag wordt ook bekend gemaakt op de website van Wolky (wolky.nl, wolky.de) en op de Facebook- en Instagrampagina's van het merk. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar op de pagina waarop men zich kan inschrijven voor de website. Voor deelname is akkoord op de algemene voorwaarden verplicht.
De aanbieder werkt in overeenstemming met deze gedragscode.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Alle deelnemers aan een Actie en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), alle prijswinnaars en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), en voor zover van belang iedere andere persoon die in een prijs deelt of eraan deelneemt en hun wettelijke vertegenwoordiger(s), gaan er – middels het toesturen van hun inzending en/of aanvaarding van (deelname aan) de prijs – mee akkoord dat Wolky geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de Actie en de toekenning van de prijzen daarvan.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Wolky aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Wolky openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Wolky niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Wolky in het leven roepen.
Wolky behoudt zich altijd het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen.
Artikel 8. Geschillen
Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op geschillen inzake de naleving van de Algemene Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden. Geschillen voortvloeiend uit deze ‘Algemene Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden’ zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.